Vehicles adaptats respectuosos amb el medi ambient

DISPONIBILITAT DE VEHICLES ADAPTATS

Totes les expedicions dels nostres serveis públics regulars es poden demanar amb vehicle adaptat per a PMR (persones amb mobilitat reduïda), tant a traves d’una aplicació mòbil (APP), com per WhatsApp al número 677 49 49 05, fins a les 12:00 h matí del dia feiner anterior.

Es compleixen els apartats 3.1 a 3.11 de l’Annex VII de la Directiva 2001/85/CE i sistemes de
retenció conforme Norma ISO 10542.

ANTIGUITAT DE LA FLOTA

Cots Alsina disposa d’un Pla de Millora dels vehicles, compromès amb la Generalitat de Catalunya, per tal de renovar i mantenir la flota de vehicles en les millors condicions per al servei.

Actualment (2024) l’antiguitat mitjana dels vehicles que realitzen les línies regulars és de 2,6 anys. Tot i això, l’empresa disposa d’algun vehicle amb més antiguitat que puntualment pot dur a terme el servei regular.

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

Cots Alsina disposa d’una Política estricta per al manteniment de les condicions ambientals. Es respecta el Medi Ambient utilitzant els mitjans adients per a la gestió dels residus que es generen i garantir el compliment estricte de la normativa ambiental. Per aquest motiu la nostra empresa està certificada amb la Norma ISO 14.001:2004.

Addicionalment els vehicles es revisen diàriament i disposen d’un pla de manteniment descrit dins el mateix sistema certificat pel qual es revisa l’estat general: mecànica, exterior i interior del vehicle, altres que garanteixen la no aparició d’avaries ni malversació de recursos ambientals (consum de combustibles…).

Els/les conductors/es han rebut indicacions per a la conducció sostenible i segura, i són avaluats/des periòdicament, tant en el seguiment de la conducció com en la recepció de reclamacions i/o incidències per part dels/les usuaris/es.